Camping Pool

Rust, Ruimte en Natuur..... Welkom aan het Leekstermeer.

1.Definities

1.1 Overeenkomst: de overeenkomst inzake het vakantieverblijf tussen Camping Pool en een derde waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 Kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut dan wel overige (vormen van) vakantieverblijven.

1.3 Staplaats: elke bij de Overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel.

1.4 Camping Pool: Camping Pool V.O.F., ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 04012780.

1.5 Recreant: degene die met de Camping Pool de Overeenkomst aangaat. Onder Recreant wordt tevens verstaan diens medereizigers of mederecreanten en bezoekers (ook indien zij niet op de Overeenkomst zijn aangegeven).

1.6 Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Recreant.

1.7 Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf dan wel de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de Staplaats.

1.8 Annulering: een schriftelijke beëindiging door van de Overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.

 

2.Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Camping Pool aan de Recreant.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van Camping Pool.

 

3.Aanbiedingen en informatie

3.1 Aanbiedingen van Camping Pool zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

3.2 Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten en in andere media waarop de goederen en diensten wordt gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht.

3.3 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.

 

4.Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 De informatie op de website van Camping Pool is een uitnodiging om een aanbod te doen aan de hand van de gepresenteerde informatie. Tussen de Recreant en Camping Pool komt pas een Overeenkomst tot stand indien Camping Pool het aanbod van de Reiziger schriftelijk (ook: per e-mail, al dan niet geautomatiseerd) bevestigt. De Overeenkomst komt alleen tot stand wanneer de Recreant de algemene voorwaarden van Camping Pool onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert.

4.2 Elke aanbieding van Camping Pool is vrijblijvend en kan zo nodig ook na de totstandkoming van de Overeenkomst herroepen worden. Indien Camping Pool gebruik wil maken van haar recht om de Overeenkomst te herroepen dient zij dit onverwijld – doch uiterlijk binnen 72 uur nadat Camping Pool de Overeenkomst per e-mail heeft bevestigd – schriftelijk (dan wel per e-mail) aan de Recreant te laten weten.

4.3 In het geval van een herroeping door Camping Pool als bedoeld in het vorige lid, zal terugbetaling plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de herroeping schriftelijk aan de Recreant is medegedeeld.

4.4 Op grond van artikel 6:230p BW heeft de Recreant geen recht op herroeping dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

 

5.Inhoud Overeenkomst

5.1 Camping Pool stelt aan de Recreant een Staplaats of Kampeermiddel ter beschikking voor recreatieve doeleinden. De door Camping Pool aangeboden Staplaats of het aangeboden Kampeermiddel komt overeen met de door Camping Pool verstrekte informatie.

5.2 Camping Pool is gerechtigd om de Overeenkomst te wijzigen, waaronder bedoeld wijziging van Staplaats of van Kampeermiddel, wanneer dit om ondergeschikte wijzigingen gaat die, naar de mening van Camping Pool, geen materiële invloed hebben op de uitvoering van de Overeenkomst. Camping Pool zal, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, Recreant van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.

5.3 Van een ondergeschikte wijziging is in ieder geval sprake indien …

5.4 Het door Camping Pool ter beschikking gestelde Kampeermiddel of de ter beschikking gestelde Staplaats mag uitsluitend gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.

5.5 Indien Camping Pool genoodzaakt is de Overeenkomst te wijzigen geldt – tenzij sprake is van een ondergeschikte wijziging - het volgende. Camping Pool zal Recreant onverwijld op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging. Recreant dient vervolgens onverwijld (uiterlijk binnen 48 uur indien de reis binnen 7 dagen aanvangt, binnen 5 dagen indien de reis later aanvangt) aan Camping Pool te kennen te geven of hij gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod. Indien Recreant geen gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod, kan Recreant de Overeenkomst kosteloos annuleren. Het voorgaande geldt uitsluitend indien de wijziging tot benadeling van de Recreant leidt. Wanneer de wijziging een upgrade of verbetering van de reisvoorwaarden inhoudt heeft de Recreant geen recht op annulering (of andere vorm van beëindiging) van de Overeenkomst.

5.6 Indien de Recreant niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn te kennen heeft gegeven of hij gebruikt wenst te maken van het gewijzigde aanbod, geldt het aanbod als aanvaard en kan Recreant geen beroep doen op annulering (of enige andere vorm van beëindiging) van de Overeenkomst.

5.7 De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode van verblijf.

5.8 Camping Pool is gerechtigd in het geval van een wijziging van kostprijsbepalende factoren zoals door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen, belastingen en premies, met onmiddellijke ingang een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren. Indien Camping Pool de Overeengekomen prijs verhoogt vanwege een door of vanwege de overheid vastgestelde wet of regel heeft Recreant niet het recht de overeenkomst te beëindigen. Indien Camping Pool de Overeengekomen prijs verhoogt vanwege een andere (niet van overheidswege) kostprijsbepalende factor is Recreant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

5.9 Indien de Recreant besluit om zijn verblijf tussentijds te beëindigen heeft de Recreant geen recht op restitutie van enig bedrag.

 

6.Campingregels

6.1 De Recreant dient zich te houden aan de campingregels van Camping Pool. Deze regels zijn opgenomen in Bijlage 1 van deze voorwaarden en maken integraal onderdeel uit van deze voorwaarden.

6.2 Overtreding van de campingregels, deze algemene voorwaarden en/of de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan ertoe leiden dat Recreant van het terrein van Camping Pool wordt verwijderd zonder dat Recreant aanspraak kan maken op restitutie van enig bedrag dan wel schadevergoeding.

6.3 Recreant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het overtreden van de campingregels door hemzelf of door diens bezoeker(s).

 

7.Betaling

7.1 De op de website vermelde prijzen zijn prijzen exclusief de wettelijke omzetbelasting en in euro’s

7.2 Op grond van lokale regelgeving kan het zo zijn dat tijdens de reis in het kader van de Overeenkomst lokale heffingen of toeslagen betaald dienen te worden (zoals – maar niet beperkt tot – toeristenbelasting). Deze heffingen en toeslagen komen voor rekening van de Recreant.

7.3 De totale Overeengekomen prijs voor het verblijf in het kader van de Overeenkomst is onmiddellijk na het sluiten van de Overeenkomst verschuldigd en dient aan Camping Pool te worden vooruitbetaald. Indien de Recreant het volledige bedrag niet voor aanvang van het verblijf heeft betaald, is Camping Pool gerechtigd de Overeenkomst met de Recreant te ontbinden of te annuleren.

7.4 Indien de Recreant niet binnen de gestelde termijn aan de op hem rustende betalingsverplichtingen voldoet is de Recreant de wettelijke rente verschuldigd. Na aanmaning is de Recreant voorts de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

8.Opzegging

8.1 De Recreant kan de Overeenkomst voor het begin het verblijf annuleren. In het geval van opzegging c.q. annulering is de Recreant verplicht de schade aan Camping Pool te vergoeden. De schade bedraagt maximaal de volledige Overeengekomen prijs.

8.2 Bij annulering is de Recreant de volgende kosten verschuldigd:
Maanden tot verblijfPercentage van de Overeengekomen prijs

            < 1                                                       100%

            1 > < 2                                                 75%

            2 > < 3                                                 50%

            > 3                                                       15%

8.3 Het voorgaande geldt niet indien dat expliciet tussen Camping Pool en de Recreant is overeengekomen.

 

9.Tussentijdse beëindiging

9.1 Camping Pool kan de overkomst met onmiddellijke ingang annuleren c.q. opzeggen wanneer:

9.1.1 de Recreant enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de campingregels overtreedt;

9.1.2 indien de Recreant het Kampeermiddel of de Staplaats niet voor recreatieve doeleinden gebruikt;

9.1.3 de Recreant een onveilige situatie op het terrein van Camping Pool creëert.

9.2 Na annulering c.q. opzegging door Camping Pool dient de Recreant het terrein van Camping Pool binnen zes uur te verlaten.

9.3 Bij annulering c.q. opzegging door Camping Pool heeft de Recreant geen recht op restitutie van enig bedrag. Eventuele betalingsverplichtingen van Recreant worden door annulering c.q. opzegging niet aangetast.

 

10. Staat van Kampeermiddel / Staplaats

10.1 De Recreant is gehouden de Staplaats of het Kampeermiddel – ten minste – in dezelfde staat te houden als waarin deze verkeerde toen het verblijf van Recreant aanving.

10.2 De Recreant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit overtreding van hetgeen in het vorige lid is bepaald.

 

11.Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

11.1 Camping Pool is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst vanwege overmacht of vanwege een oorzaak die bij Derden ligt.

11.2 De aansprakelijkheid van Camping Pool voor schade (direct en indirect) is te allen tijde beperkt tot driemaal de reissom.

11.3 Een eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van twee jaren.

11.4 De Recreant is aansprakelijk voor alle schade die door hem of door diens bezoekers wordt toegebracht aan eigendommen van Camping Pool of Derden, deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot kosten die Camping Pool en Derden hebben moeten maken ten gevolge van het handelen of nalaten van de Recreant.

11.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel gelden niet indien de schade van de Recreant bestaat uit persoonlijk letsel of wanneer deze schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel op grove wijze nalatig handelen van Camping Pool of diens ondergeschikte leidinggevenden.

 

12.Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De Overeenkomst, deze voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen — zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement van vestiging van Camping Pool, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

12.3 Niettemin blijft Camping Pool bevoegd enig geschil als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanhangig te maken voor de bevoegde rechter naar haar keuze.

 

Campingregels (reglement) Camping Pool

01. Camping Pool VOF stelt voor recreatieve doeleinden gedurende het gehele seizoen aan de staanplaatshuurders ter beschikking de overeengekomen staanplaats met het recht daarop een vakantie verblijf te plaatsen. Permanente bewoning is niet toegestaan, bij het niet naleven hiervan of van de voorwaarden zoals in deze overeenkomst vermeld, heeft Camping Pool VOF het recht de overeenkomst met de onder 20, genoemde voorwaarden met onmiddellijke ingang op te zeggen.

02. Camping Pool VOF is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die een gevolg zijn van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de Camping Pool VOF of diens personeel. Uw auto, huisje, tent, caravan of boot, of het gebruik van onze faciliteiten zoals het parkeerterrein, speeltuintje, kinderboerderij, steiger etc. staan of zijn voor eigen risico. De auto dient geparkeerd te worden op aanwijzing van de beheerder, voor de vaste kampeerders geldt parkeren zoveel mogelijk op de standplaats. Bij bijzondere omstandigheden, zoals bij vorst/ opdooi/ droogte etc., dienen de huurders zich te houden aan de voorschriften c.q. aanwijzingen die op het bord voor de ingang van de camping staan vermeld.

03. Op de camping is elke staanplaatshouder verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen zoals, de bouw voorschriften/ inrichting en veiligheidseisen van de nutsbedrijven voor de kabel- elektriciteit- gas-, water- en riool installaties en verblijf voorwaarden van de gemeente Noordenveld. De gemeente Noordenveld is eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioleringssysteem, hiervoor bent u jaarlijks een vergoeding aan de gemeente verschuldigd.                             Camping Pool heeft het recht om in en om het vakantie verblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van deze installaties te controleren of te laten controleren. Zodra de recreant de staanplaats in gebruik neemt zijn de kosten verschuldigd van huur, elektra, water, afval, riolering.

04.Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze een LPG-installatie in of bij het vakantie verblijf te hebben. I.v.m. de brandveiligheid is het verplicht om minimaal een vrije afstand zonder obstakels van 3 meter afstand tussen de kampeer middelen te houden. Allesbranders zijn niet toegestaan, hout en of pelletskachels, dienen geen overlast te veroorzaken, bij rook klachten moet de kachel uit.

05. De recreant is verplicht het door hem geplaatste vakantie verblijf en de standplaats in behoorlijke staat van onderhoud te houden. In de voor de nachtrust bestemde tijd van 22.00 uur tot 09.00 uur dient hij/zij elke luidruchtigheid achterwege te laten. Radio's e.d. mogen alleen hoorbaar zijn in het eigen onderkomen, geluids- en geur overlast (b.v. timmeren en teren) is, behoudens toestemming van de ondernemers, in de weekenden en vakantieperioden niet toegestaan.

06. Het is i.v.m. ondergrondse leidingen niet toegestaan om op het terrein te graven, of palen te slaan in de ondergrond, of bomen te kappen of struiken te snoeien - behoudens gebruikelijk onderhoud-, tuintjes en steigers aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, aan- en bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of aan te laten te laten brengen zonder toestemming van Camping Pool VOF. Bouwsels mogen pas geplaatst c.q. gewijzigd worden na schriftelijke toestemming van Camping Pool VOF en een vergunning van de Gemeente Noordenveld.

07. Indien door herstructurering op het terrein of door overheidsmaatregelen de standplaats vervalt of wordt verplaatst is de huurder verplicht hieraan medewerking te verlenen. De huurder heeft indien mogelijk en aanwezig recht op een zo mogelijk gelijkwaardige standplaats.

08. Verhuur: het is de recreant toegestaan het vakantie verblijf voor korte tijd (tijden) na toestemming te verhuren. De kosten bedragen 15% van de huurprijs dit valt onder het lage BTW tarief. De recreant (dan verhuurder) zorgt voor de wettelijke verplichtingen en is aansprakelijk voor schade die als gevolg van de tijdelijke verhuurder of door hem zelf, zijn gezinsleden, logé(s) of door hem toegelaten bezoekers wordt veroorzaakt. Voordat de (tijdelijke) huurders het recreatie onderkomen in gebruik nemen, dienen de personalia, contactgegevens, verblijfsduur en huurprijs per mail aan de camping te zijn doorgegeven. Lang verhuur ( langer dan 4 weken) is niet toegestaan.

09. De eigenaren van vaartuigen die in de winter op de wal overblijven moeten zich vervoegen bij de beheerder voor de toewijzing van een ligplaats. Deze plaats is dan beschikbaar tot 1 mei van het nieuwe seizoen.

10. Camera's en andere opname apparatuur, (Drones etc). bij op of aan het recreatieonderkomen zijn behoudens schriftelijke toestemming, niet toegestaan.

11. Ter bescherming van de flora en fauna is het de recreant verboden om huisdieren vrij op het terrein los te laten lopen.

12. Op het kampeerterrein gevonden voorwerpen dienen bij de beheerder te worden afgegeven.

13. Men dient het huisafval zelf in gesloten afval zakken in de container te storten. Bouw afval, tuin afval, gevangen vis e.d. dient men zelf af te voeren en mag beslist niet in de container worden gestort.

14. Het aanbieden van diensten en goederen op het kampeerterrein is behoudens schriftelijke toestemming van Camping Pool VOF niet toegestaan.

15. Verkoop: Bij verkoop van op het terrein staande roerende en onroerende goederen, alsmede op of bij het terrein liggende vaartuigen moet vooraf kennis worden gegeven aan Camping Pool VOF. Na overeenstemming tussen verkoper en Camping Pool VOF om tot verkoop over te gaan is zowel door de verkoper als koper 2,5% van de totale verkoop som verschuldigd aan Camping Pool VOF

16. Camping Pool VOF heeft het recht prijs wijzigingen per jaar vast te stellen. Voor staanplaatsen aan het water wordt altijd het ligplaats tarief in rekening gebracht voor de ligplaats van een boot.

17. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Zij wordt, ( indien de verschuldigde sta- en liggelden van het vorige seizoen zijn voldaan), automatisch verlengd voor de duur van een jaar.

18. In afwijking van het bepaalde in artikel 7A:1611 van het Burgerlijk Wetboek eindigt de vaste standplaats overeenkomst van rechtswege bij de dood van de huurder/recreant (bij contracten vanaf 1-8-2000).

19. Indien de recreant de overeenkomst annuleert voor de ingangsdatum is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs, bij annulering tot een maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs, bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs, bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

20. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers, de verplichtingen uit deze overeenkomst, na herhaaldelijke waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven, en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Camping Pool VOF niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft Camping Pool VOF het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant de plaats te ontruimen. De recreant blijft aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, tot de plaats geheel is ontruimd. Camping Pool VOF is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantie verblijf. Als de recreant zijn recreatie verblijf niet verwijdert, is Camping Pool VOF gerechtigd na sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn, op kosten van de recreant de standplaats te ontruimen. Eventuele stalling kosten zijn voor de recreant.


logo_camping_pool.png

Te koop/te huur

Te huur: Een aantal mooie staanplaatsen.

Te Koop/ruil: Zeilbootje

Te Koop: Vakantiehuis

Camping Pool | Matsloot 1 | 9749 TJ Matsloot | 050-551 59 44