Camping Pool

Rust, Ruimte en Natuur..... Welkom aan het Leekstermeer.

Kampeerregels Camping Pool


01. Camping Pool VOF stelt voor recreatieve doeleinden gedurende het gehele seizoen aan de staanplaatshuurders ter beschikking de overeengekomen staanplaats met het recht daarop een vakantie verblijf te plaatsen. Permanente bewoning is niet toegestaan, bij het niet naleven hiervan of van de voorwaarden zoals in deze overeenkomst vermeld, heeft Camping Pool VOF het recht de overeenkomst met de onder 20, genoemde voorwaarden met onmiddellijke ingang op te zeggen.

02. Camping Pool VOF is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die een gevolg zijn van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de Camping Pool VOF of diens personeel. Uw auto, huisje, tent, caravan of boot, of het gebruik van onze faciliteiten zoals het parkeerterrein, speeltuintje, kinderboerderij, steiger etc. staan of zijn voor eigen risico. De auto dient geparkeerd te worden op aanwijzing van de beheerder, voor de vaste kampeerders geldt parkeren zoveel mogelijk op de standplaats. Bij bijzondere omstandigheden, zoals bij vorst/ opdooi/ droogte etc., dienen de huurders zich te houden aan de voorschriften c.q. aanwijzingen die op het bord voor de ingang van de camping staan vermeld.

03. Op de camping is elke staanplaatshouder verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen zoals, de bouw voorschriften/ inrichting en veiligheidseisen van de nutsbedrijven voor de kabel- elektriciteit- gas-, water- en riool installaties en verblijf voorwaarden van de gemeente Noordenveld. De gemeente Noordenveld is eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioleringssysteem, hiervoor bent u jaarlijks een vergoeding aan de gemeente verschuldigd.                             Camping Pool heeft het recht om in en om het vakantie verblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van deze installaties te controleren of te laten controleren. Zodra de recreant de staanplaats in gebruik neemt zijn de kosten verschuldigd van huur, elektra, water, afval, riolering.

04.Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze een LPG-installatie in of bij het vakantie verblijf te hebben. I.v.m. de brandveiligheid is het verplicht om minimaal een vrije afstand zonder obstakels van 3 meter afstand tussen de kampeer middelen te houden. Allesbranders zijn niet toegestaan, hout en of pelletskachels, dienen geen overlast te veroorzaken, bij rook klachten moet de kachel uit.

05. De recreant is verplicht het door hem geplaatste vakantie verblijf en de standplaats in behoorlijke staat van onderhoud te houden. In de voor de nachtrust bestemde tijd van 22.00 uur tot 09.00 uur dient hij/zij elke luidruchtigheid achterwege te laten. Radio's e.d. mogen alleen hoorbaar zijn in het eigen onderkomen, geluids- en geur overlast (b.v. timmeren en teren) is, behoudens toestemming van de ondernemers, in de weekenden en vakantieperioden niet toegestaan.

06. Het is i.v.m. ondergrondse leidingen niet toegestaan om op het terrein te graven, of palen te slaan in de ondergrond, of bomen te kappen of struiken te snoeien - behoudens gebruikelijk onderhoud-, tuintjes en steigers aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, aan- en bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of aan te laten te laten brengen zonder toestemming van Camping Pool VOF. Bouwsels mogen pas geplaatst c.q. gewijzigd worden na schriftelijke toestemming van Camping Pool VOF en een vergunning van de Gemeente Noordenveld.

07. Indien door herstructurering op het terrein of door overheidsmaatregelen de standplaats vervalt of wordt verplaatst is de huurder verplicht hieraan medewerking te verlenen. De huurder heeft indien mogelijk en aanwezig recht op een zo mogelijk gelijkwaardige standplaats.

08. Verhuur: het is de recreant toegestaan het vakantie verblijf voor korte tijd (tijden) na toestemming te verhuren. De kosten bedragen 15% van de huurprijs dit valt onder het lage BTW tarief. De recreant (dan verhuurder) zorgt voor de wettelijke verplichtingen en is aansprakelijk voor schade die als gevolg van de tijdelijke verhuurder of door hem zelf, zijn gezinsleden, logé(s) of door hem toegelaten bezoekers wordt veroorzaakt. Voordat de (tijdelijke) huurders het recreatie onderkomen in gebruik nemen, dienen de personalia, contactgegevens, verblijfsduur en huurprijs per mail aan de camping te zijn doorgegeven. Lang verhuur ( langer dan 4 weken) is niet toegestaan.

09. De eigenaren van vaartuigen die in de winter op de wal overblijven moeten zich vervoegen bij de beheerder voor de toewijzing van een ligplaats. Deze plaats is dan beschikbaar tot 1 mei van het nieuwe seizoen.

10. Camera's en andere opname apparatuur, (Drones) etc. bij op of aan het recreatieonderkomen zijn behoudens schriftelijke toestemming, niet toegestaan.

11. Ter bescherming van de flora en fauna is het de recreant verboden om huisdieren vrij op het terrein los te laten lopen.

12. Op het kampeerterrein gevonden voorwerpen dienen bij de beheerder te worden afgegeven.

13. Men dient het huisafval zelf in gesloten afval zakken in de container te storten. Bouw afval, tuin afval, gevangen vis e.d. dient men zelf af te voeren en mag beslist niet in de container worden gestort.

14. Het aanbieden van diensten en goederen op het kampeerterrein is behoudens schriftelijke toestemming van Camping Pool VOF niet toegestaan.

15. Verkoop: Bij verkoop van op het terrein staande roerende en onroerende goederen, alsmede op of bij het terrein liggende vaartuigen moet vooraf kennis worden gegeven aan Camping Pool VOF. Na overeenstemming tussen verkoper en Camping Pool VOF om tot verkoop over te gaan is zowel door de verkoper als koper 2,5% van de totale verkoop som verschuldigd aan Camping Pool VOF

16. Camping Pool VOF heeft het recht prijs wijzigingen per jaar vast te stellen. Voor staanplaatsen aan het water wordt altijd het ligplaats tarief in rekening gebracht voor de ligplaats van een boot.

17. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Zij wordt, ( indien de verschuldigde sta- en liggelden van het vorige seizoen zijn voldaan), automatisch verlengd voor de duur van een jaar.

18. In afwijking van het bepaalde in artikel 7A:1611 van het Burgerlijk Wetboek eindigt de vaste standplaats overeenkomst van rechtswege bij de dood van de huurder/recreant (bij contracten vanaf 1-8-2000).

19. Indien de recreant de overeenkomst annuleert voor de ingangsdatum is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs, bij annulering tot een maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs, bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs, bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

20. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers, de verplichtingen uit deze overeenkomst, na herhaaldelijke waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven, en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Camping Pool VOF niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft Camping Pool VOF het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant de plaats te ontruimen. De recreant blijft aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, tot de plaats geheel is ontruimd. Camping Pool VOF is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantie verblijf. Als de recreant zijn recreatie verblijf niet verwijdert, is Camping Pool VOF gerechtigd na sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn, op kosten van de recreant de standplaats te ontruimen. Eventuele stalling kosten zijn voor de recreant.


logo_camping_pool.png

Arrangementen

Voorjaars arrangement

1 april t/m 1 juli

€ 450.-

 

Goede vrijdag t/m Pasen

€ 38,-

 

Hemelvaart t/m Pinksteren

€ 110,-

 

Reserveren-Contact

Te koop/te huur

Te huur: Een aantal mooie staanplaatsen

Te koop: Uitgebouwde stacaravan aan het Leekstermeer.

 

 

Camping Pool | Matsloot 1 | 9749 TJ Matsloot | 050-551 59 44